ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τον “Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης” του Τμήματος (εδώ Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης), για να είναι σε θέση ένας-μία φοιτητής-τρια του Τμήματος να αρχίσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει:

(ι) να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο,

(ιι) να έχει περάσει τα 7 από τα 8 μαθήματα ειδικότητας, και

(ιιι) τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών.

Πρακτική-άσκηση-Ανακοίνωση

01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΔ

02 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΌ ΦΟΡΕΑ

03 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΑ

04 EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1-ΦΟΙΤΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

05 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΦΟΡΕΑ

06 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης παρέχονται εδώ

Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης-Οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρ. Άσκησης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο των σπουδών. Για την ανάληψη ΠΕ ο φοιτητής-τρια πρέπει να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Το θέμα της ΠΕ πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ, η μορφή και η διαδικασία αξιολόγησής της καθορίζονται από τον αντίστοιχο κανονισμός του Τμήματος (Κανονισμός πτυχιακής εργασίας).