ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τον “Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης” του Τμήματος (εδώ Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης), για να είναι σε θέση ένας-μία φοιτητής-τρια του Τμήματος να αρχίσει την Πρακτική του Άσκηση θα πρέπει:

(ι) να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο,

(ιι) να έχει περάσει τα 7 από τα 8 μαθήματα ειδικότητας, και

(ιιι) τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών.

Πρακτική-άσκηση-Ανακοίνωση

01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΔ

02 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΌ ΦΟΡΕΑ

03 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΑ

04 EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1-ΦΟΙΤΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

05 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΦΟΡΕΑ

06 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης παρέχονται εδώ

Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης-Οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρ. Άσκησης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο των σπουδών. Για την ανάληψη ΠΕ ο φοιτητής-τρια πρέπει να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Το θέμα της ΠΕ πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ, η μορφή και η διαδικασία αξιολόγησής της καθορίζονται από τον αντίστοιχο κανονισμός του Τμήματος (Κανονισμός πτυχιακής εργασίας).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DOC)

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DOC)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PDF)

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PDF)