ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διοικητικό προσωπικό:
Λύτρα Αργυρούλα, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη Γραμματείας
Μαξούτη Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ζώτου Βαλεντίνη, ΔΕ Βιβλιοθηκάριων