Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης-Οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρ. Άσκησης

Ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης-Οδηγίες συμπλήρωσης του Βιβλίου Πρ. Άσκησης

Με την ολοκλήρωση της Π.Α., ο φοιτητής-τρια  θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος: α) Αίτηση έγκρισης της Π.Α (εδώ: 03 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΑ ΟΑΕΔ, β) το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογραμμένο/σφραγισμένο από τον/την φοιτητή-τρια και τους επόπτες (σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια), γ) Πρωτότυπη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης, δ)  Βεβαίωση ασφάλισης (από το ΙΚΑ- Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης), & (ε) συμπληρωμένα 2 ερωτηματολόγια (2, φοιτητή-τριας & επόπτη φορέα). Όλα τα έντυπα βρίσκονται εδώ: http://doeptm.aua.gr/?page_id=38

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

 1. Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και αξιολόγησή της.
 2. Το φύλλο με τις περιλήψεις των εργασιών της ημέρας του ασκούμενου, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και ο σχετικός χώρος με σημειώσεις και παρατηρήσεις του (εβδομαδιαία έκθεση ασκούμενου).
 3. Ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης του ασκούμενου, συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα.
 4. Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του εμπειρίες, στον ειδικό χώρο του βιβλίου Π.Α..
 5. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος αποτυπώνει, στον ειδικό χώρο του βιβλίου Π.Α. τις γενικότερες παρατηρήσεις στην συνολική (εξαμηνιαία) έκθεση του ασκούμενου.
 6. Ομοίως, ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει συνολική εξαμηνιαία έκθεση με τις δικές του παρατηρήσεις στον ειδικό χώρο του βιβλίου.
 7. Τέλος ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις δικές του παρατηρήσεις στην συνολική εξαμηνιαία έκθεση του επόπτη εκπαιδευτικού, και στην τελευταία σελίδα τη δήλωση, την οποία αξιολογεί και συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Παράδειγμα συμπλήρωσης

 • Στη σελίδα 5 του βιβλίου εκτός από τα στοιχεία που συμπληρώνονται, πρέπει να υπάρχει υπογραφή εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης. pv_1
 • Συμπλήρωση των εργασιών της ημέρας pv_2
 • Συμπλήρωση της εβδομαδιαίας έκθεσης ασκούμενου και εβδομαδιαίας έκθεσης Επόπτη από τον φορέα απασχόληση pv_3
 • Συμπλήρωση της μηνιαίας έκθεσης ασκούμενου pv_4.
 • Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης ασκούμενου pv_5.
 • Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη από τον φορέα απασχόλησης pv_6.
 • Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη εκπαιδευτικού pv_7.
 • Συμπλήρωση της δήλωσης στην τελευταία σελίδα από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό pv_8.

Από το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ-Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης